(รับวุฒิ ม. 6 เท่านั้น)
รูปแบบการรับสมัคร
รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

รอบที่ 2 รับแบบ โควตา

รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ.

รับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 4 Admission
   (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561


คลิกดูแผนการรับสมัครทั้งหมด